ثبت شکایات بازرسی
مدیر بازرسی سازمان : آقای اسماعیل شاهی
کارشناسی بازرسی  سازمان : آقای داود صالحی
مسئول دفتر بازرسی سازمان : _____

شماره تماس مستفیم دفتر مرکزی بازرسی سازمان :  34769097  041
فکس : 34769097  041
پیامک : 09148653775

پست الکترونیک : ________________

نحوه ارائه خدمات سازمان پایانه ها (شهرداری) در زمینه های نقض قوانین ، عدم انجام وظیفه کارمندان ، اطاله رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات داخل پایانه و یا هر موضوع دیگری ، انتقاد و پیشنهاد دارید لطفا پیام خود را از طریق سامانه 137 بازرسی شهرداری تبریز ثبت و پیگیری نمائید.