تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1398     |     کد : 748

بازدید مدیر عامل و معاونت محترم اداری و مالی سازمان از نمایشگاه کتاب تبریز

با همراهی جمعی از مدیران سازمان

به گزارش امور فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی سازمان ، مدیر عامل و معاون محترم اداری و مالی سازمان با همراهمی جمعی از مدیران سازمان از نمایشگاه کتاب و مطبوعات تبریز بازدید نمودند. 


سعید ارتشی