تاریخ : سه شنبه 27 آذر 1397     |     کد : 681

حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز

در پایگاه شهید قلینژاد سازمان پایانه های مسافربری تبریز 

حضور هیئت بازرسی بسیج حوزه یک شهید صدوقی شهرداری تبریز در پایگاه شهید قلینژاد سازمان پایانه های مسافربری تبریز در محضر مدیر عامل سازمان ، آقای دکتر عادلی سعدآباد
 


PDF چاپ چاپ