شماره تلفنهای ضروری تبریز

 

 

تلفن هاي ضروري كلانشهر تبريز (کد تبریز 0411 )

شماره تماس

آتش نشاني

125

اداره آگاهي

130

استانداري

138/5263333

اطلاعات ناجا

116

اطلاعات پرواز

199

اورژانس

115/5405051

پليس نيروي انتظامي

110

ترمينال جنوب

4799108

خرابي آب

5557777/5558888

تصادفات برق

121

خرابي تلفن

117

خرابي گاز

194

شهرداري

4-5559041

صدا و سيما

162/3303041

صداي مشاور

148

فرمانداري

3-5264151

مبارزه با مواد مخدر

128

خبرگيري سپاه

114

كرير

126

مركز پيام شهرداري

137

كد ده رقمي

140

نظارت بر توزيع كالا

124

وزارت اطلّاعات

113

پيش بيني وضع هوا

134

آموزش و پرورش استان

5559041

نداي قران

4782222

نداي بهداشت

149

نداي موثق

5566622

تاكسي تلفني

133

نظارت همگاني ناجا تبريز

197