مدیران عامل قبلی

مدیران عامل سابق:

- جناب آقای سید مجتبی موسویان


از 74/7/25 لغایت 76/7/22

******************

- جناب آقای علیرضا آذین مهر


از 76/7/22  لغایت78/3/1

******************

- جناب آقای جعفر سعیدی


از 78/3/2 لغایت 78/5/19

******************

- جناب آقای یعقوب وحیدکیا

از 78/5/20 لغایت 79/4/27

 

******************

- جناب آقای حسین عادلی سعیدآباد


از 79/4/28 لغایت 83/9/23

******************

- جناب آقای فاضل نادری

 

از 83/9/24 لغایت 84/5/10

******************

- جناب آقای حاج یوسفعلی مدرس


از 84/5/11 لغایت 85/4/2

******************

- جناب آقای علی مدبر خاک نژاد


 از 85/4/3 لغایت 87/2/26

******************

-جناب آقای علی اسکندر زاده

از 87/12/27 لغایت 89/10/9

******************

مهندس ایوب اسماعیلی


89/10/10  لغایت 93/05/12