مدیران سازمان
مدیران و مسئولین سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

فرهاد کریمی جزء - قائم مقام ابراهیم ورزیخورانی - معاونت اداری و مالی سازمان


محمد اردشیری اسکوئی - مدیر امور مالی


علیرضا عباسی جغناب - مدیر امور اداری

 

بهمن نریمانی کره وی - مدیر اجرایی


غفار خانزاده - مسئول امور قراردادها


عیسی مهدیپور - مدیر واحد درآمد


یونس حدیدی - مدیر واحد سی.ان.جی


احمد جبرائیلی - مدیر امور اجتماعی و فرهنگی و روابط عمومی


وحید جابری رفیع - سرپرست امور فنی و عمرانی 


میر مجید یزدانی شیروانه ده - رییس کارگزینی